Privacyverklaring van Planningsagenda.nl
Deze website https://www.planningsagenda.nl (hierna: “de website” of “deze website”) wordt beheerd door Planningsagenda.nl B.V., gevestigd te Rijssen (hierna: “Planningsagenda.nl”). Bij bezoek aan deze website kan Planningsagenda.nl persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin via cookies.

Planningsagenda.nl respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Aard en doeleinden van de verwerking
Als u gebruik maakt van deze website, zal Planningsagenda.nl persoonsgegevens van u vastleggen. Via cookies en via reactieformulieren. Deze persoonsgegevens zal Planningsagenda.nl gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze website tegen te gaan.

Reactieformulieren
De persoonsgegevens die Planningsagenda.nl verzamelt middels reactieformulieren, omvatten onder meer identificerende gegevens (zoals uw naam en e-mailadres), gegevens over de door u gebruikte hard- en software en gegevens over de door u op de website geraadpleegde informatie.

Planningsagenda.nl zal uw gegevens uit niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld, met een uiterlijke bewaartermijn van 1 jaar na het laatste contact. Cookies
Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de website bezoekt. Planningsagenda.nl gebruikt functionele cookies (een sessie cookie en Google Analytics) om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie te verwerken. Planningsagenda.nl gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet goed werken. In het kader van het gebruik van Google Analytics Cookies is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, is ‘gegevens delen’ uitgezet en er worden geen andere diensten van Google gebruikt in combinatie met de cookies.

Deze gegevens worden 14 maanden bewaard. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Planningsagenda.nl beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Rechten binnen de AVG
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van de verwerking, het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop Planningsagenda.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@planningsagenda.nl. Minderjarigen
Onze dienstverlening en onze website zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Het is dan ook geenszins de bedoeling dat wij gegevens over kinderen onder de 16 jaar verwerken, en als wij dit zelf detecteren worden deze gegevens direct verwijderd. Wij adviseren ouders om de inline verrichting van hun kinderen goed te monitoren.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en de openheid die wij daarover betrachten, stellen wij het op prijs als u ons dat laten weten via info@planningsagenda.nl. Wij zullen proberen aan uw klacht tegemoet te komen. U heeft echter ook het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Tot slot wijst Planningsagenda.nl u erop dat zij eenzijdig wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacy verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen.

Versie 1.1